Wypłata świadczeń

Wniosek o wypłatę świadczenia w Unum możesz zgłosić na 3 różne sposoby: za pomocą Formularza on-line, korespondencyjnie lub osobiście. Wybierz jedną z ikon, aby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek w wybrany sposób.

Formularz on-line to rekomendowany sposób złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Pozwala dopełnić formalności w przeciągu kilku minut. Umożliwia szybką weryfikację tożsamości z wykorzystaniem e-bankowości za pomocą usługi mojeID.

 

Zacznij od skopiowania wszystkich niezbędnych dokumentów, których wykaz znajdziesz poniżej. Powinny to być skany lub fotografie oryginałów dokumentów ewentualnie ich uwierzytelnionych kserokopii. Wielkość pojedynczego pliku nie powinna przekroczyć 5 MB. Akceptowane formaty to PDF, JPG i TIFF.
Jeśli zgłaszasz zdarzenie dotyczące małżonka/partnera lub pełnoletniego dziecka pamiętaj o dołączeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych małżonka/partnera lub pełnoletniego dziecka. Zgoda do pobrania tutaj. Wydrukuj dokument. Kopię zgody wypełnionej i podpisanej przez małżonka/partnera lub pełnoletnie dziecko dołącz do zgłoszenia.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem. Aby uzyskać niezbędne informacje zadzwoń pod numer telefonu 800 33 55 33.

 

Przejdź do formularza on-line

Zgłoszenie korespondencyjne to tradycyjny sposób złożenia wniosku o wypłatę świadczenia.

 

Zacznij od wypełnienia wniosku o wypłatę świadczenia i skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów. Ich wykaz oraz wzór wniosku znajdziesz poniżej. Komplet dokumentów wyślij na adres Centrali firmy Unum Życie TUiR SA, Dział Wypłaty Świadczeń, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem. Aby uzyskać niezbędne informacje zadzwoń pod numer telefonu 800 33 55 33.

Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia osobiście umożliwia bezpośredni kontakt ze specjalistą, który pomoże Ci w sprawnym przeprowadzeniu całego procesu. Możesz zgłosić się do swojego Life Protection Advisora, dowolnego oddziału lub Centrali Unum. Przed wizytą wypełnij Wniosek o wypłatę świadczenia i skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty. Ich wykaz oraz wzór wniosku znajdziesz poniżej.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem. Aby uzyskać niezbędne informacje zadzwoń pod numer telefonu 800 33 55 33.

  • Wniosek o wypłatę świadczenia (wypełniony przez każdego z Uposażonych)
  • Kserokopia dokumentu tożsamości każdego z Uposażonych (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Oryginał odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego
  • Kserokopia dokumentu określającego przyczynę zgonu (np. karta zgonu, karta informacyjna leczenia szpitalnego – jeśli zgon nastąpił w trakcie hospitalizacji lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci)

  • Inna dokumentacja (np. kserokopia protokołu z sekcji zwłok, jeśli była przeprowadzana, postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie (jeśli jest w posiadaniu Uposażonego lub dokładny adres policji/prokuratury/sądu prowadzących sprawę)
  • Dokumentacja potwierdzająca zawał serca lub udar mózgu (np. EKG, echo serca w przypadku zawału; CT, PET w przypadku udaru lub protokół z sekcji zwłok)
  • Jeżeli uprawnionym do wypłaty świadczenia jest osoba małoletnia prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi dokumentów niezbędnych przy wypłacie świadczenia osobom małoletnim, zawartym i w pytaniach i odpowiedziach
  • Wniosek o wypłatę świadczenia (wypełniony przez każdego z Uposażonych)
  • Kserokopia dokumentu tożsamości każdego z Uposażonych (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Oryginał odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego
  • Kserokopia dokumentu określającego przyczynę zgonu (np. karta zgonu, karta informacyjna leczenia szpitalnego – jeśli zgon nastąpił w trakcie hospitalizacji lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci)
  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu oraz aktualne badania techniczne lub inny dokument warunkujący dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku – wypadek komunikacyjny

  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej (np. dokumentacja dotycząca zgonu lub uszkodzeń ciała, które były przyczyną zgonu, karta informacyjna leczenia szpitalnego, wyniki badań, orzeczenia lekarskie)
  • Inna dokumentacja (np. kserokopia protokołu z sekcji zwłok, jeśli była przeprowadzana, postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie (jeśli jest w posiadaniu Uposażonego lub dokładny adres prokuratury/sądu prowadzących sprawę)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Dokumentacja potwierdzająca zawał serca lub udar mózgu (np. zawał serca: zapisy EKG, wynik badania echo serca), udar mózgu: wyniki CT (tomografia komputerowa) i/lub MRI (magnetyczny rezonans jądrowy) lub PET (pozytronowa tomografia emisyjna)
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji
  • Kserokopia pełnej dokumentacji medycznej z leczenia Ubezpieczonego w poradni, szpitalu lub innej placówce medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników wykonywanych badań, wyniki konsultacji specjalistycznych itp.)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, informacja o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS itp.)
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji

  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Dokumentacja medyczna lub adresy placówki medycznej, w której Ubezpieczony był leczony przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia (w uzasadnionych przypadkach)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego

  • Jeśli pobyt w szpitalu jest skutkiem obrażeń doznanych w wyniku wypadku:
   - Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Jeśli Ubezpieczony posiada zakres ochrony rozszerzony o:
   • Rekonwalescencję – Kserokopia druków zwolnień lekarskich wystawiona przez szpital i lekarza prowadzącego, bezpośrednio po hospitalizacji (w zależności od zapisów umowy)

   • Sanatorium (Pobyt w Sanatorium) – Kserokopia karty informacyjnej z pobytu w sanatorium wraz ze skierowaniem z NFZ

   • OIOM (Pobyt na OIOM) – Kserokopia karty leczenia z oddziału intensywnej opieki medycznej

  • Jeśli Ubezpieczony posiada zakres ochrony rozszerzony o pobyt w szpitalu z dzieckiem:
   • Karta informacyjna leczenia szpitalnego dziecka

   • Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka

   • Zaświadczenie ze szpitala potwierdzające całodobowy pobyt Ubezpieczonego z dzieckiem w szpitalu (w zależności od warunków umowy ubezpieczenia)

  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego
  • Dokumentacja medyczna potwierdzająca rodzaj zastosowanego leczenia specjalistycznego
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, informacja o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS itp.)
  • Dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy (tj. zwolnienia lekarskie, orzeczenie podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych np. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji)
  • Kserokopie druków zwolnień lekarskich lub zaświadczenie o okresach niezdolności wystawione przez pracodawcę lub uprawniony podmiot
  • Jeśli niezdolność do pracy jest skutkiem obrażeń doznanych w wypadku:
   • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy lub opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)

   • Dokumentacja medyczna lub adresy placówki medycznej, w której Ubezpieczony był leczony przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia (w uzasadnionych przypadkach)

  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, wyniki badań histopatologicznych, echo serca – w przypadku zawału, wyniki badań lub konsultacji neurologicznych – w przypadku udaru mózgu itp.)

  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Dokumentacja medyczna lub adresy placówki medycznej, w której Ubezpieczony był leczony przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia (w uzasadnionych przypadkach)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Dokumentacja potwierdzająca pokrewieństwo (kserokopia aktualnego odpisu skróconego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający pokrewieństwo)
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Małżonka/Dziecka/Partnera z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, wyniki badań histopatologicznych, echo serca – w przypadku zawału, wyniki badań lub konsultacji neurologicznych – w przypadku udaru mózgu itp.)

  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Dokumentacja medyczna lub adresy placówki medycznej, w której Małżonek/Dziecko było leczone przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia (uzasadnionych przypadkach)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej(np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań)
  • Opis wykonanej operacji (np. protokół pooperacyjny) – jeśli nie został zamieszczony w karcie leczenia szpitalnego

  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Dokumentacja medyczna (w tym skierowanie na zabieg operacyjny) lub adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczony był leczony przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia oraz przed poddaniem się zabiegowi operacyjnemu (w uzasadnionych przypadkach)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu małżonka albo partnera życiowego
  • Kserokopia dokumentu określającego przyczynę zgonu (np. karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu)
  • Kserokopia aktualnego odpisu skróconego aktu małżeństwa
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Dokument opisujący okoliczności śmierci, jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy lub opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu rodzica

  • W przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu rodzica niebiologicznego – potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu rodzica biologicznego lub inne dokumenty stwierdzające pokrewieństwo
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu rodzica współmałżonka
  • Aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli odpis skrócony aktu małżeństwa nie jest aktualny (starszy niż 3 miesiące licząc od daty zdarzenia) dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu zdarzenia (o ile nie wypełniono oświadczenia zawartego we wniosku o wypłatę świadczenia)
  • Inne dokumenty stwierdzające pokrewieństwo i powinowactwo
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z adnotacją „dziecko martwo urodzone”
  • Inne dokumenty np. kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego w celu potwierdzenia tygodnia ciąży
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu dziecka
  • Karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę śmierci
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu dziecka
  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia ( wypełniony dla każdego dziecka)
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia lub dokumentu tożsamości dziecka (np. dowód osobisty, paszport), legitymacja szkolna – dla osób niepełnoletnich, jeśli nie posiadają dowodu osobistego lub paszportu
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego
  • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki – jeśli dziecko ukończyło 19. rok życia (w zależności od warunków umowy ubezpieczenia)

Unum Życie TUiR S.A. w zależności od okoliczności zdarzenia może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia.  
 
Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę obsługującą u Ubezpieczającego umowę grupowego ubezpieczenia (u pracodawcy Ubezpieczonego) i upoważnioną przez niego, tj. przez pracownika działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości albo też pracownika obsługi Klienta w Oddziale Unum Życie TUiR S.A. Kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem potwierdzić również może broker posiadający pełnomocnictwo od osoby uprawnionej do świadczenia klienta reprezentowania jego interesów w procesie wypłaty świadczeń, radca prawny, adwokat, notariusz lub instytucja, która wydała dokument. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno zawierać tekst „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną wraz z czytelnym podpisem osoby poświadczającej oraz pieczęć firmową/pieczęć oddziału. Jeśli osoba potwierdzająca nie posiada pieczęci imiennej, powinna pod pieczątką/tekstem „za zgodność z oryginałem” przystawić pieczęć oddziału/firmy i podpisać się wyraźnie imieniem i nazwiskiem. Za zgodność z oryginałem należy potwierdzić każdy dokument przesyłany w formie kserokopii. W przypadku podpisania oświadczenia o poświadczeniu zgodności kopii dokumentacji z oryginałem, znajdującego się we wniosku o wypłatę świadczenia, nie ma konieczności dodatkowego poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem w sposób wskazany powyżej. Jednocześnie Unum Życie TUiR S.A. informuje, że ma prawo sprawdzić wiarygodność dokumentów, w przypadku gdy jest to niezbędne.
 
Podstawą do podjęcia decyzji w sprawie wypłaty świadczenia jest dostarczenie do Unum Życie TUiR S.A. kompletu wymaganych dokumentów, niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia. W przypadku ich braku Unum Życie TUiR S.A. może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli na podstawie dostarczonych dokumentów i informacji nie jest możliwe ustalenie odpowiedzialności. W przypadku zdarzenia objętego ochroną, do którego doszło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniony do świadczenia jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. Unum Życie TUiR S.A. nie pokrywa kosztów tłumaczenia.  
 
Definicja Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
 
Ponadto zgodnie z Ustawą za osobę zajmująca eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
 
1) osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 
2) członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 
Odnośnik do wykazu stanowisk: Szczegółowy wykaz stanowisk i krajowych funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r.


Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.