preloader

Moja firma

> Chcę porozmawiać o ubezpieczeniu

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Unum Życie TUiR S.A. (dalej: Unum) danych osobowych zawarte są w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

Poniższy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  
 

Jeśli odwiedziłeś tę stronę, najprawdopodobniej jesteś zainteresowany ubezpieczeniem na życie. Dzięki naszej analizie potrzeb, bez żadnych zobowiązań sprawdzisz, czy faktycznie go potrzebujesz. Jeśli okaże się, że tak, to stworzymy plan ubezpieczeniowy precyzyjnie dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Od początku możesz liczyć na wsparcie dedykowanego Ci Life Protection Advisora, czyli profesjonalnego Agenta Ubezpieczeniowego. To on dokona analizy Twoich potrzeb i przygotuje indywidualny plan ubezpieczeniowy, który zapewni Ci bezpieczeństwo finansowe. Po zawarciu umowy ubezpieczenia pozostaniesz pod jego opieką. Life Protection Advisor będzie pomagać Ci m.in. w bieżącym dopasowywaniu planu ubezpieczeniowego do zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych.

Poniżej znajdziesz komplementarne rozwiązania, dzięki którym zabezpieczysz swoją firmę. Gwarantują one ochronę Twojego życia i zdrowia. Dzięki polisie chronisz firmę przed utratą płynności finansowej. Twoi bliscy lub wspólnicy otrzymają środki np. na spłatę zobowiązań – co uchroni Twoją firmę przed ewentualnymi skutkami prawnymi.

Umowe główne

Ubezpieczenie Terminowe na Życie – wersja Biznes

 • Ubezpieczenie obowiązuje do 75. roku życia, a składka jest zmienna co rok lub co 5 lat.
 • Istnieje możliwość krzyżowego ubezpieczenia wspólników.
 • Natychmiastowe środki dla zapewnienia ciągłości biznesu.
 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, uposażeni otrzymają zagwarantowane świadczenie.
 • Dzięki corocznej indeksacji składki, suma ubezpieczenia może być chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Wypłata świadczenia zwolniona z podatku od spadków i darowizn.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Umowy dodatkowe

Ubezpieczenie na wypadek Poważnego Zachorowania

 • Wypłata w przypadku najczęściej występujących poważnych chorób m.in. zawału serca, udaru mózgu, nowotworu złośliwego, niewydolności nerek, stwardnienia rozsianego, łagodnego (niezłośliwego) guza mózgu, choroby Alzheimera i choroby Parkinsona.
 • Wypłata również w przypadku poważnych operacji: operacja na naczyniach wieńcowych (by-pass), transplantacja głównych narządów, operacja zastawek serca oraz operacja wszczepienia protezy aortalnej.
 • Jeśli wypłata świadczenia wynosi mniej niz 100% sumy ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia jest kontynuowana.
 • Minimalna liczba wyłączeń odpowiedzialności.
 • Wysokość sumy ubezpieczenia jest dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego Klienta i ustalana w momencie podpisywania umowy.
 • W okresach 5-letnich składka jest stała.
 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki, suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Ubezpieczenie na wypadek Pobytu w Szpitalu i Operacji wskutek Choroby lub Wypadku

 • Już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu przysługuje Ci wypłata świadczenia.
 • Bardzo szeroki katalog 246 operacji.
 • Suma ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu może wynosić nawet 500 zł za dzień.
 • W okresach 5-letnich składka jest stała.
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu każdorazowo jest powiększane o dodatek rehabilitacyjny.
 • Ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, San Marino, Monako, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej oraz Japonii.

Ubezpieczenie na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

 • W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłacone Twoim bliskim świadczenia z umowy podstawowej oraz dodatkowej mogą wynosić wielokrotność sumy ubezpieczenia.
 • W przypadku trwałego inwalidztwa, zostanie wypłacona kwota, którą można przeznaczyć np. na opiekę lub rehabilitację.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Ubezpieczenie na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

 • Wypłata świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu – Katalog ponad 200 uszczerbków (w tym unikalne na rynku, np. odmrożenia)
 • W zależności od urazu można otrzymać świadczenie w wysokości nawet do 100% sumy ubezpieczenia.
 • W okresach 5-letnich składka jest stała.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami, wypełnij formularz.

Wyślij

FAQ

1. W jakiej formie Unum wypłaca należne świadczenie?
Przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego/Uprawnionego – rekomendowana i najszybsza forma wypłaty. Konto bankowe powinno należeć do osoby, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia.
Przekazem pocztowym do kwoty 3 500,00 zł – mniej dogodna i wydłużona forma z uwagi na procesy pocztowe – środki przekazywane są na wskazany przez Ubezpieczonego/Uprawnionego adres.
 
2. Jaki formularz należy wypełnić w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, aby otrzymać wypłatę świadczenia?
Wniosek o wypłatę świadczenia, który jest dostępny w zakładce Strefa Klienta.
 
3. Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?
Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania wniosków o wypłatę świadczenia znajdziesz w zakładce Strefa Klienta.
 
4. Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby złożyć kompletny wniosek o wypłatę świadczenia?
Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia, wraz z dokumentacją medyczną oraz innymi wymaganymi dokumentami, w tym dokumentami urzędowymi, dotyczącymi zgłaszanego roszczenia, które potwierdzą:

 • Fakt zajścia zdarzenia i jego okoliczności;
 • Tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • Prawo osoby zgłaszającej roszczenie do otrzymania świadczenia.

Wykaz dokumentów dotyczących zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia indywidualnego – Strefa Klienta.

Uwaga!
W przypadku zgłaszania wniosku o wypłatę świadczenia w formie elektronicznej przesyłane dokumenty powinny być skanami lub fotografiami posiadanych przez Państwa oryginałów dokumentów lub ich uwierzytelnionych kserokopii.
 
5. Jak długo trzeba czekać na decyzję w sprawie wypłaty świadczenia?
Cenimy Twój czas i wiemy, jak ważny jest dla Ciebie szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych. Nasi specjaliści doskonalą procesy wypłat, aby jak najszybciej wypłacać należne świadczenia. Dzięki temu pieniądze mogą znaleźć się na Twoim koncie nawet w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentacji, choć ustawowo mamy na to 30 dni. Termin realizacji świadczeń jest określony w OWU.
 
6. Jak mogę zmienić dane w polisie: adres, nazwisko, metody płatności, uposażonego czy termin pobierania składki?
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Strefa Klienta.
 
7. Co to jest Świadczenie?
Świadczenie – kwota/środki wypłacane Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub uprawnionemu, w przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia np. śmierci czy inwalidztwa.
 
8. Gdzie można dowiedzieć się, na jakim etapie realizacji jest wniosek o wypłatę świadczenia?
Status wypłaty świadczenia można sprawdzić kontaktując się z Działem Wypłaty Świadczeń pod numerem telefonu 22 329 30 99 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
 
9. Gdzie znajdę aktualną wycenę Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych?
Informacje na temat aktualnej wyceny UFK znajdują się na dedykowanej podstronie.
 
10. Jak poprawienie wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia?

Poprawnie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia w każdym przypadku powinien zawierać następujące dane:

 • Nazwę zakładu pracy/numer polisy – wpisane ręcznie lub pieczęć zakładu pracy (dane dotyczące zakładu pracy dotyczą ubezpieczeń grupowych);
 • Imię i nazwisko Ubezpieczonego/numer PESEL Ubezpieczonego;
 • Aktualny adres do korespondencji;
 • Aktualny numer telefonu (stacjonarny/komórkowy) oraz adres e-mail – podanie tych danych przyśpiesza proces realizacji roszczenia i ułatwia kontakt z osobą zgłaszającą;
 • Datę zdarzenia/rozpoznania choroby;
 • Rodzaj zgłaszanego zdarzenia (zgodnie z listą znajdującą się we wniosku i posiadanym zakresem ubezpieczenia);
 • Dokładny opis dotyczący okoliczności i przebiegu wypadku (jeśli zgłoszenie dotyczy wypadku);
 • Dane lekarzy prowadzących oraz adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczony się leczył (dotyczy głownie świadczeń z tytułu: Operacji Chirurgicznych, Poważnego Zachorowania, Uszczerbku na Zdrowiu);
 • Oświadczenie obojga małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim, o ile nie załączono aktualnego odpisu aktu małżeństwa (w przypadku roszczeń dotyczących małżonka i śmierci rodzica współmałżonka);
 • Sposób wypłaty świadczenia (numer rachunku bankowego lub adres);
 • Podpis Ubezpieczonego;
 • Dane kontaktowe do osoby administrującej ubezpieczenia w zakładzie pracy.

 

Prosimy, aby każdy wniosek był wypełniany drukowanymi literami niebieskim długopisem. W przypadku podania adresu e-mail prosimy o czytelne wprowadzenie całego adresu we wniosku (prosimy uwzględnić kropki, spacje i inne znaki specjalne w adresie).

 

11. Jakie dodatkowe dokumenty są wymagane w przypadku, gdy Uprawnionym do wypłaty świadczenia jest osoba małoletnia?

Jeśli opiekę nad małoletnim sprawuje rodzic:

Konieczne jest podpisanie przez rodzica oświadczenia potwierdzającego, że jest przedstawicielem ustawowym małoletniego dziecka oraz że przysługuje mu pełna władza rodzicielska (tj. nie zostały mu odebrane, zawieszone ani ograniczone prawa rodzicielskie).

 

Świadczenia do wysokości 10 000 złotych mogą być wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub na rachunek bankowy małoletniego dziecka. W przypadku wypłaty na rachunek osoby małoletniej, konieczne jest przekazanie zaświadczenia z banku potwierdzającego, że właścicielem rachunku jest ta osoba małoletnia.

 

Świadczenia wyższe niż 10 000 złotych wypłacane są zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu opiekuńczego zawierającym zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka.

Jeśli świadczenie należne do wypłaty jest wyższe niż 10 000 złotych, konieczne jest dostarczenie odpisu prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego zawierającego zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby małoletniej

 

Jeśli opiekę nad małoletnim sprawuje opiekun prawny:

Konieczne jest dostarczenie odpisu prawomocnego orzeczenia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego. Niezależnie od wysokości świadczenia przysługującego osobie małoletniej, do wypłaty świadczenia wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby małoletniej.


Słownik pojęć

Agent Ubezpieczeniowy:

pośrednik ubezpieczeniowy wykonujący czynności ubezpieczeniowe działający w imieniu lub na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego

Life Protection Advisor:

to zastrzeżony znak towarowy wykorzystywany przez Unum Życie TUiR S.A. na określenie profesjonalnych Agentów Ubezpieczeniowych

Indeksacja składki:

inflacyjne podwyższenie składki oraz odpowiednio sumy ubezpieczenia, w celu uniknięcia w długim okresie obniżenia wartości polisy na skutek inflacji

Nieszczęśliwy wypadek (NW):

nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie losowe, w następstwie którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub zmarł

Okres ubezpieczenia:

okres między rozpoczęciem odpowiedzialności ubezpieczeniowej przez Unum Życie TUiR S.A. a jej zakończeniem

Ochrona tymczasowa:

ochrona zapewniana przez Unum Życie TUiR S.A. od momentu złożenia wniosku o ubezpieczenie na życie do jego finalnej akceptacji i podpisania umowy ubezpieczenia

OWU:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli dokument, na podstawie którego zawierana jest umowa ubezpieczenia, zawierający niezbędne informacje takie jak np. zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, definicje, dołączany do polisy

OWUD:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego, czyli dokument, na podstawie którego zawierana jest umowa ubezpieczenia dodatkowego, zawierający niezbędne informacje takie jak np. zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, definicje, dołączany do polisy

Polisa:

dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia określający m.in. jej warunki, czas trwania, wysokość składki, sumę ubezpieczenia oraz osoby uposażone. Polisa może zawierać kilka umów ubezpieczenia, w tym umowy dodatkowe

Rocznica polisy:

rocznica dnia rozpoczęcia odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A.

Składka:

kwota, określona w umowie ubezpieczenia, należna Unum Życie TUiR S.A. za udzielaną ochronę ubezpieczeniową

Suma ubezpieczenia:

kwota zapisana w polisie, która stanowi podstawę do określenia wysokości świadczenia

Świadczenie:

wypłata osobie uprawnionej środków pieniężnych w przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia np. śmierci czy inwalidztwa; również zwolnienie z opłacania składek

Ubezpieczony:

osoba fizyczna wskazana w polisie, której życie i zdrowie objęte są ochroną ubezpieczeniową

Ubezpieczający:

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczeniową

Uposażony:

osoba lub osoby wskazane w polisie przez Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, które otrzymują wypłatę świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, np. śmierci ubezpieczonej osoby

Wartość wykupu:

kwota wypłacana przez Unum Życie TUiR S.A. w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed umówionym terminem zapadalności


Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.