preloader

Sprawozdania UFK

Wybierz rok

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. 2016 poz. 789) oraz na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844 oraz Dz. U. 2016 poz. 615) udostępniamy Państwu sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Unum Życie TUiR S.A.

Sprawozdania roczne


O funduszach

Unum oferuje możliwość inwestowania w fundusze zarządzane przez 4 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które stanowią uznane na rynku finansowym instytucje oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których fundusze oferujemy to:

 • Pekao TFI S.A.*
 • Santander TFI S.A.
 • PKO TFI S.A.
 • ESALIENS TFI SA

 

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe UNUM

 • UFK Unum – Pekao Akcji – Aktywna Selekcja*
 • UFK Unum – Pekao Stabilnego Wzrostu
 • UFK Unum – Pekao Obligacji Plus
 • UFK Unum – PKO Akcji Plus
 • UFK Unum – PKO Dynamicznej Alokacji
 • UFK Unum – PKO Papierów Dłużnych Plus
 • UFK Unum – Santander Akcji Polskich
 • UFK Unum – Santander Stabilnego Wzrostu
 • UFK Unum – Santander Obligacji Skarbowych
 • UFK Unum – ESALIENS Akcji
 • UFK Unum – ESALIENS Senior
 • UFK Unum – ESALIENS Obligacji

 

Prospekty informacyjne funduszy

 

Adresy stron internetowych TFI

 

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

 
 
Pragniemy poinformować, iż w związku z decyzją PKO TFI, dotyczącą zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu:
• od 25 lutego 2023 r. nazwa subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu ulega zmianie na subfundusz PKO Dynamicznej Alokacji,
• strategia mieszana subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu zostanie zmieniona na strategię aktywnej alokacji, co oznacza, że w pozycji neutralnej portfel subfunduszu PKO Dynamicznej Alokacji będzie przyjmował ekspozycję wyłącznie na instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym.
 
Szczegółowe informacje dotyczące opisanej zmiany, dostępne są na stronie internetowej: https://pekaotfi.pl Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/pko-stabilnego-wzrostu/ [pkotfi.pl]
 
W związku z powyższym:
• 25 lutego 2023 r. nazwa UFK Unum – PKO Stabilnego Wzrostu ulega zmianie na UFK Unum – PKO Dynamicznej Alokacji,
• polityka inwestycyjna funduszu UFK Unum – PKO Dynamicznej Alokacji jest tożsama z polityką inwestycyjną subfunduszu PKO Dynamicznej Alokacji.
Środki zgromadzone dotychczas w ramach UFK Unum – PKO Stabilnego Wzrostu pozostają nadal na tym samym rachunku. W dowolnym momencie możliwe jest przeniesienie środków stanowiących wartość posiadanych jednostek uczestnictwa UFK Unum – PKO Stabilnego Wzrostu do innych funduszy z oferty Unum Życie TUiR S.A. Wystarczy złożyć nam taką dyspozycję. Za realizację takiej dyspozycji nie są pobierane żadne opłaty.
 
 
KID (z ang. „Key Information Document”) – Dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8 marca 2017 r. 2017/653 wraz z załącznikami.

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.