Sprawozdania UFK

Wybierz rok

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. 2016 poz. 789) oraz na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844 oraz Dz. U. 2016 poz. 615) udostępniamy Państwu sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Unum Życie TUiR S.A.

Sprawozdania roczne


O funduszach

Unum oferuje możliwość inwestowania w fundusze zarządzane przez 4 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które stanowią uznane na rynku finansowym instytucje oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których fundusze oferujemy to:

 • Pekao TFI S.A.
 • Santander TFI S.A.
 • PKO TFI S.A.
 • ESALIENS TFI SA

  Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe UNUM

 • UFK Unum – Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
 • UFK Unum – Pekao Stabilnego Wzrostu
 • UFK Unum – Pekao Obligacji Plus
 • UFK Unum – PKO Akcji Polskich Plus
 • UFK Unum – PKO Dynamicznej Alokacji
 • UFK Unum – PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
 • UFK Unum – Santander Akcji Polskich
 • UFK Unum – Santander Stabilnego Wzrostu
 • UFK Unum – Santander Obligacji Skarbowych
 • UFK Unum – ESALIENS Akcji
 • UFK Unum – ESALIENS Senior
 • UFK Unum – ESALIENS Obligacji

  Prospekty informacyjne funduszy

  Adresy stron internetowych TFI

  Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

 

 
W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.), od 1 stycznia 2024 r. Unum Życie nie jest już płatnikiem zryczałtowanego podatku od dochodów z zysków kapitałowych z tytułu lokowania środków w ramach umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (UFK).
Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku częściowego lub też całkowitego wykupu, Unum Życie wypłaci klientowi całą kwotę środków bez pomniejszania o podatek od zysków kapitałowych oraz najpóźniej do końca lutego kolejnego roku prześle klientowi informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).
Informacja PIT-8C otrzymana od Unum Życie będzie podstawą do złożenia rocznego zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-38 (w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku), w którym klient będzie mógł uwzględnić także inne zyski i straty z różnego rodzaju inwestycji kapitałowych (na przykład z funduszy inwestycyjnych otwartych i akcji lub obligacji kupionych na giełdzie).
W wyniku tych zmian to na kliencie spoczywa obowiązek odprowadzenia ewentualnego podatku z tego tytułu w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku (w terminie złożenia zeznania PIT-38).

 

W związku z decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianie nazw subfunduszy, informujemy o obowiązującej od 30.09.2023 r. zmianie nazw następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:
• UFK Unum – PKO Akcji Plus na UFK Unum – PKO Akcji Polskich Plus,

• UFK Unum – PKO Obligacji Długoterminowych na UFK Unum – PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy.

Polityka inwestycyjna obydwu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie zmienia się.

 

KID (z ang. „Key Information Document”) – Dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8 marca 2017 r. 2017/653 wraz z załącznikami.

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.