preloader

Sprawozdania UFK

Wybierz rok

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. 2016 poz. 789) oraz na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844 oraz Dz. U. 2016 poz. 615) udostępniamy Państwu sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Unum Życie TUiR S.A.

Sprawozdania roczne


O funduszach

Unum oferuje możliwość inwestowania w fundusze zarządzane przez 4 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które stanowią uznane na rynku finansowym instytucje oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których fundusze oferujemy to:

 • Pekao TFI S.A.*
 • Santander TFI S.A.
 • PKO TFI S.A.
 • ESALIENS TFI SA

 

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe UNUM

 • UFK Unum – Pekao Akcji – Aktywna Selekcja*
 • UFK Unum – Pekao Stabilnego Wzrostu
 • UFK Unum – Pekao Obligacji Plus
 • UFK Unum – PKO Akcji Plus
 • UFK Unum – PKO Stabilnego Wzrostu
 • UFK Unum – PKO Papierów Dłużnych Plus
 • UFK Unum – Santander Akcji Polskich
 • UFK Unum – Santander Stabilnego Wzrostu
 • UFK Unum – Santander Obligacji Skarbowych
 • UFK Unum – ESALIENS Akcji
 • UFK Unum – ESALIENS Senior
 • UFK Unum – ESALIENS Obligacji

 

Prospekty informacyjne funduszy

 

Adresy stron internetowych TFI

 

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

 

FIO – Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 
Pragniemy poinformować o zmianach w ramach ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, mających związek z decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO TFI) o połączeniu w dniu 30 września 2022 r. subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus, gdzie subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus, a subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych.
Wobec powyższego, oferowany przez Unum Życie TUiR S.A. fundusz UFK Unum – PKO Papierów Dłużnych Plus ulegnie likwidacji, przy czym w miejsce likwidowanego UFK zostanie utworzony nowy fundusz UFK Unum – PKO Obligacji Długoterminowych.
 
W związku z powyższym w dniu 30 września 2022 PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 29 września 2022 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 29 września 2022 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.
 
Jednocześnie informujemy, iż treść statusu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, ramach którego wydzielone są subfundusze, oraz szczegółowe informacje dotyczące opisanej zmiany, dostępne są na stronie internetowej PKO TFI https://pkotfi.pl.
 
 
 
*Z dniem 8 kwietnia 2022 roku decyzją Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w skrócie: Pekao TFI S.A.) nastąpiło połączenie subfunduszy Pekao Akcji Polskich (subfundusz przejmowany) i Pekao Akcji – Aktywna Selekcja (subfundusz przejmujący). W konsekwencji połączenia subfunduszy likwidacji uległ ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Unum – Pekao Akcji Polskich, zaś do oferty Unum TUiR S.A. wprowadzony został fundusz Unum – Pekao Akcji – Aktywna Selekcja.
 
 
 
KID (z ang. „Key Information Document”) – Dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8 marca 2017 r. 2017/653 wraz z załącznikami.

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.