FAQ

Claims

Wniosek o wypłatę świadczenia w Unum możesz zgłosić na 3 różne sposoby: za pomocą formularza online, korespondencyjnie lub osobiście.
Zacznij od zapoznania się z listą wymaganych dokumentów do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w formularzu wniosku o wypłatę świadczenia, który także można znaleźć na naszej stronie internetowej (zakładka S Strefa klienta –> Polisy grupowe).

Następnie zeskanuj wszystkie niezbędne dokumenty. Powinny to być skany lub fotografie oryginałów dokumentów (ewentualnie ich uwierzytelnionych kserokopii). W przypadku wniosków przekazywanych w formie online wielkość pojedynczego skanu nie powinna przekroczyć 5 MB. Akceptujemy pliki w formatach PDF, JPG i TIFF.

Do każdego wniosku obligatoryjnie prosimy o dołączenie kopii dokumentu tożsamości wnioskodawcy (tj. dowód osobisty lub paszport). Istnieje również możliwość identyfikacji tożsamości online usługę mojeID lub poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
Do wniosku powinna być załączona dokumentacja potwierdzająca wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w formularzu wniosku o wypłatę świadczenia, który także można znaleźć na naszej stronie internetowej (zakładka Strefa klienta –> Polisy grupowe).
W zależności od rodzaju zgłaszanego roszczenia możesz być proszony o inne wymagane dokumenty.

skontaktuje się ze wskazanymi przez Ciebie bliskimi osobami, udzielając potrzebnych informacji,

w razie potrzeby zorganizuje pobyt Twoich bliskich w szpitalu,

skompletuje dokumentację – zbierze wszystkie zalecenia pooperacyjne, skierowania i recepty,zorganizuje wypis ze szpitala,umówi wizytę kontrolną.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia poinformujemy Cię na piśmie lub w inny sposób, na który wyraziłeś/-aś zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia Twojego wniosku. Świadczenie wypłacimy najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia. Gdyby w powyższym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Unum albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

W sprawie otrzymanej decyzji możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną: swiadczenia@unum.pl.
2) korespondencyjnie: na adres siedziby Unum Życie TUiR S.A. lub na adres naszych oddziałów; składając pismo osobiście w siedzibie lub w oddziale;
3) ustnie: pod numerem tel. 800 33 55 33, osobiście do protokołu w siedzibie Unum Życie TUiR S.A. lub w naszym oddziale.
Nasz pracownik rozpatrzy Twoje zgłoszenie i udzieli na nie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie sprawy i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Unum Życie TUiR S.A. poinformuje Cię o przyczynach niedotrzymania terminu, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone do jej rozpatrzenia oraz nowy termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Zakres przysługujących świadczeń oraz sumy ubezpieczeń możesz sprawdzić w Certyfikacie Ubezpieczenia dostępnym w Portalu Klienta Grupowego (link gb.unum.pl). Jeżeli nie masz dostępu do Portalu Klienta Grupowego, zakres ubezpieczenia możesz również sprawdzić, kontaktując się z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33. Centrum Obsługi Klienta zleci przesłanie Certyfikatu Ubezpieczenia zawierającego zakres ubezpieczenia. Telefonicznie nie udzielamy informacji o sumach ubezpieczeń.

O wypłatę świadczenia możesz wnioskować do 3 lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe i możliwe było jego zgłoszenie.

Tabelę uszczerbków lub operacji znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w Twoim Portalu Klienta Grupowego lub w Twoim zakładzie pracy. Możesz także zgłosić prośbę o ich przesłanie, kontaktując się z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33.

Jeżeli zakres Twojego ubezpieczenia zawiera w swoim zakresie świadczenie lekowe, to świadczenie to jest wypłacane wraz ze świadczeniem za pobyt w szpitalu, jeżeli świadczenie za ten pobyt jest należne. Nie musisz przedstawiać dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w aptece.

Za poważną chorobę ubezpieczonego uważa się wyłącznie te choroby, które zostały zdiagnozowane i wyłącznie te zabiegi operacyjne, które zostały przeprowadzone w okresie obowiązywania polisy i które spełniają warunki oraz definicje zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Leczenie specjalistyczne jest procesem związanym z przeprowadzeniem wybranych procedur leczenia ubezpieczonego, niezbędnych z medycznego punktu widzenia dla przywrócenia prawidłowej czynności chorego układu lub narządu. Katalog procedur leczenia specjalistycznego objętych zakresem polisy znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniach (OWU).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są w Twoim Portalu Klienta Grupowego oraz w zakładzie pracy (otrzymałeś je także przed przystąpieniem do ubezpieczenia). Możesz także zgłosić prośbę o ich przesłanie kontaktując się z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33.

Niezdolność do pracy to całkowita i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną trwała, czyli nierokująca poprawy, niezdolność ubezpieczonego do podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej lub działalności, z tytułu której ubezpieczony mógłby uzyskiwać wynagrodzenie lub która przynosiłaby dochód.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – stan, w którym ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do wykonania (z pomocą lub bez pomocy) co najmniej trzech z sześciu niżej wymienionych podstawowych czynności życia codziennego:
i. samodzielne wzięcie prysznica lub kąpieli (w tym samodzielne wejście do wanny lub pod prysznic i wyjście z wanny lub spod prysznica) lub samodzielne wykonanie wszystkich zabiegów umożliwiających zachowanie zadowalającego poziomu higieny osobistej;
ii. samodzielne wkładanie i zdejmowanie wszystkich niezbędnych części garderoby, w tym – w stosownych przypadkach – wszelkich aparatów ortopedycznych, protez czy innych przyrządów medycznych;
iii. samodzielne przemieszczanie się z łóżka na krzesło lub fotel inwalidzki i z powrotem;
iv. poruszanie się między pomieszczeniami na poziomie jednej kondygnacji;
v. samodzielne korzystanie z toalety lub zdolność do utrzymania zadowalającego poziomu higieny osobistej;
vi. samodzielne spożywanie przygotowanych i podanych posiłków.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są w Twoim Portalu Klienta Grupowego oraz w zakładzie pracy (otrzymałeś je także przed przystąpieniem do ubezpieczenia). Możesz także zgłosić prośbę o ich przesłanie, kontaktując się z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33.

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego (m.in. nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania) Unum Życie we współpracy z Mondial Assistnce w ramach umowy ubezpieczenia zapewnia usługi zgodnie z wykazem znajdującym się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W razie wystąpienia zdarzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 602 44 00.

Polisa

Numer polisy oraz certyfikatu możesz sprawdzić w Certyfikacie Ubezpieczenia dostępnym w Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl). Jeżeli nie masz dostępu do Portalu Klienta Grupowego, oznacza to, że taki dokument otrzymałeś/-aś w formie papierowej po przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego. Informacje te otrzymasz również u pracodawcy lub kontaktując się bezpośrednio z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33.

Jeżeli przystąpiłeś do ubezpieczenia w formie online, to informację o osobie uposażonej sprawdzisz, logując się do swojego konta w Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl). W zakładce Zgłoszenia przycisk „drukuj wniosek” daje pełen dostęp do informacji wskazanych przez Ciebie podczas procesu przystąpienia do ubezpieczenia.
Jeżeli nie masz dostępu do Portalu Klienta, informację o aktualnym wskazaniu osób uposażonych możesz zamówić, kontaktując się bezpośrednio z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33. Informacja ta zostanie wysłana do Ciebie przez e-mail lub tradycyjną pocztą.

Osobę uposażoną możesz zmienić, wysyłając do nas wypełniony Wniosek o dokonanie zmiany (link do pdf). Podpisany dokument prosimy dostarczyć do nas w oryginale na adres centrali lub oddziału Unum Życie TUiR S.A. Wniosek ten możesz również złożyć osobiście. Nie przyjmujemy wniosków o zmianę osoby uposażonej w formie elektronicznej.

Jeżeli masz dostęp do Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl), dane takie jak: nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny możesz zmienić, logując się na swoje konto.
Dane teleadresowe (w tym adres e-mail) możesz również zmienić, kontaktując się z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33 lub wysyłając do nas wypełniony i podpisany Wniosek o dokonanie zmiany. (link pdf). Podpisany dokument prosimy dostarczyć do nas w oryginale drogą korespondencyjną na adres siedziby centrali lub oddziału Unum Życie TUiR S.A. Formularz ten możesz również złożyć osobiście.

Jeżeli masz dostęp do Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl), nazwisko możesz zmienić, logując się na swoje konto lub kontaktując się z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33. Możesz także wysłać do nas wypełniony i podpisany Wniosek o dokonanie zmiany (link pdf). Podpisany dokument prosimy dostarczyć do nas w oryginale drogą korespondencyjną na adres centrali lub oddziału Unum Życie TUiR S.A. Wniosek ten możesz również złożyć osobiście.
Pamiętaj, aby dane zaktualizować także u swojego pracodawcy.

Nie ma konieczności zgłaszania do nas zmiany dowodu osobistego.

W Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl) możesz zmienić swoje nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia (w terminach określonych polisą).

Zmieniając wariant ubezpieczenia w Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl), od razu otrzymasz wygenerowane Oświadczenie zgody na potrącenie składki w nowej wysokości, które należy dostarczyć do swojego działu HR.

Po zaakceptowaniu zmiany wariantu lub pakietu ubezpieczenia otrzymasz od nas potwierdzenie mailowe. W przypadku braku akceptacji takiej zmiany również skontaktujemy się z Tobą mailowo.

W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego uposażenie banku prosimy o kontakt przez e-mail na adres: grupowe@unum.pl lub telefoniczny pod numerem tel. 800 33 55 33 (Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta). W dokumencie znajdą się informacje takie jak: nazwa Ubezpieczającego (pracodawcy), aktualna suma ubezpieczenia na życie, dane banku podane we Wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia lub we Wniosku o dokonanie zmiany oraz procent uposażenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwości kontynuowania ubezpieczenia grupowego prosimy o kontakt e-mailowy na adres: grupowe@unum.pl, wskazując w treści wiadomości: swoje dane kontaktowe, numer polisy i nazwę dotychczasowego zakładu pracy. Istnieje również możliwość zadeklarowania chęci kontynuacji ubezpieczenia telefonicznie pod numerem tel. 800 33 55 33 (Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta).

Ochrona ubezpieczeniowa Unum działa 24 godziny na dobę na całym świecie, natomiast świadczenia medyczne oraz świadczenia opiekuńcze m.in. w ramach Assistance Medycznego są udzielane na terytorium Polski.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji usług medycznych znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w zakładzie pracy lub w Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl).

Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego

Sprawdź w ulotce informacyjnej otrzymanej od pracodawcy, czy w dostępnych wariantach lub pakietach ubezpieczenia jest do wyboru wariant dla członków rodzin. Jeżeli taki wariant lub pakiet jest dostępny i złożyłeś już swój Wniosek o przystąpienie w aplikacji online, przekaż członkowi rodziny link, który otrzymałeś, żeby małżonek, partner czy pełnoletnie dziecko również zapisali się do ubezpieczenia. Pełną instrukcję postępowania znajdziesz również w ulotce otrzymanej od swojego pracodawcy.

Jeżeli przystępowałeś do ubezpieczenia drogą tradycyjną (papierowy Wniosek o przystąpienie), skontaktuj się ze swoim zakładem pracy w celu dopełnienia formalności – członek rodziny również powinien wypełnić Wniosek w formie papierowej.

Sprawdź w ulotce informacyjnej otrzymanej od pracodawcy, czy w zakresie ubezpieczenia masz do wyboru pakiet dodatkowy „U Chroni Dziecko”. Jeżeli tak, to wystarczy, że zaznaczysz ten pakiet podczas wypełniania Wniosku o przystąpienie lub wskażesz zmianę pakietu ubezpieczenia w Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl). Możesz także wysłać do nas wypełniony i podpisany Wniosek o dokonanie zmiany (link pdf). W ramach zakresu ubezpieczenia pakietu „U Chroni Dziecko", otrzymasz świadczenia bez konieczności podawania ich danych osobowych.

Podpisany dokument prosimy dostarczyć do nas w oryginale drogą korespondencyjną na adres siedziby centrali lub oddziału Unum Życie TUiR S.A. Wniosek ten możesz również złożyć osobiście.

Okresy karencji są opisane w ulotce informacyjnej otrzymanej od pracodawcy oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na Twoim koncie w Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl). Informacje te możesz także otrzymać poprzez kontakt e-mailowy na adres: grupowe@unum.pl lub telefoniczny pod numerem tel. 800 33 55 33 (Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta).

W takiej sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy na adres kontakt@unum.pl lub telefoniczny z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33. Nasz pracownik wyśle do Ciebie ponownie wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Nazwą użytkownika jest twój adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

W adresie mailowym w loginie wielkość znaków nie ma znaczenia.

W pierwszej kolejności prosimy o skorzystanie z poniższych wskazówek:
- sprawdź, czy logujesz się do portalu z linku gb.unum.pl.
- skorzystaj z przeglądarki Google Chrome, ponieważ jest ona rekomendowana do obsługi naszego Portalu Klienta Grupowego.
Inną przyczyną może być nieprawidłowa nazwa użytkownika - Twoim loginem jest adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta.
Jeżeli nie jesteś pewien, czy wprowadzasz prawidłowe hasło, skorzystaj z opcji „Zapomniałeś hasła?”, którą znajdziesz poniżej przycisku „Zaloguj”.
W przypadku dalszych problemów z zalogowaniem się prosimy o kontakt e-mailowy na adres kontakt@unum.pl lub telefoniczny z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33.

Sprawdź, czy nowe hasło, które podajesz, spełnia następujące wymagania: minimum 8 znaków, co najmniej jedna mała i jedna duża litera oraz przynajmniej jedna cyfra.
W przypadku dalszych problemów ze zmianą hasła prosimy o kontakt e-mailowy na adres kontakt@unum.pl lub telefoniczny z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33.

W celu uzyskania informacji o sposobie edytowania wniosku przystąpienia prosimy o kontakt e-mailowy na adres kontakt@unum.pl lub telefoniczny z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33. Nasz pracownik zweryfikuje, w jaki sposób możesz dokonać zmian w swoim formularzu.

Portal Klienta Grupowego jest widoczny dla Ciebie pierwszego dnia po zaksięgowaniu pierwszej składki opłaconej (w pełnej wymaganej wysokości) przez Ubezpieczającego. Otrzymasz wówczas od nas mail z informacją, że na Twoim koncie w Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl) jest już dostępny Certyfikat.

Potwierdzenie objęcia ochroną otrzymasz po opłaceniu przez Ubezpieczającego pierwszej składki. Otrzymasz wówczas od nas mail z informacją, że na Twoim koncie w Portalu Klienta Grupowego (gb.unum.pl) jest już dostępny Certyfikat.
Jeżeli Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia składałeś w formie papierowej, Certyfikat ubezpieczenia otrzymasz w swoim zakładzie pracy lub zgłaszając takie zapotrzebowanie na adres grupowe@unum.pl lub telefonicznie do Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 800 33 55 33.

Do ubezpieczenia przystąpić mogą jedynie te osoby, które nie przebywaja na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 14-dniowe (nie dotyczy zwolnień związanych z ciążą, porodem, złamaniami, skręceniami ani przeznaczonych na opiekę nad członkiem rodziny), w hospicjum, szpitalu lub innym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, nie mają orzeczonej niezdolności do pracy oraz nie ubiegają się o takie orzeczenie oraz nie otrzymują świadczenia rehabilitacyjnego oraz nie ubiegają się o takie świadczenie.

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.